Area Code (NPA) 515:

515-200
Kossuth
515-201
Polk
515-202
Polk
515-203
Story
515-205
Polk
515-207
Polk
515-208
Polk
515-209
Hamilton
515-210
Polk
515-212
Boone
515-213
Polk
515-215
Story
515-216
Dallas
515-218
Polk
515-219
Unknown
515-220
Story
515-221
Polk
515-222
Polk
515-223
Polk
515-224
Polk
515-225
Polk
515-226
Polk
515-227
Webster
515-228
Story
515-229
Polk
515-230
Boone
515-231
Story
515-232
Story
515-233
Story
515-234
Polk
515-235
Polk
515-236
Boone
515-237
Polk
515-238
Polk
515-239
Story
515-240
Polk
515-241
Polk
515-242
Polk
515-243
Polk
515-244
Polk
515-245
Polk
515-246
Polk
515-247
Polk
515-248
Polk
515-249
Polk
515-250
Polk
515-251
Polk
515-252
Polk
515-253
Polk
515-254
Polk
515-255
Polk
515-256
Polk
515-257
Polk
515-258
Polk
515-259
Polk
515-260
Webster
515-261
Polk
515-262
Polk
515-263
Polk
515-264
Polk
515-265
Polk
515-266
Polk
515-267
Polk
515-268
Story
515-269
Webster
515-270
Polk
515-271
Polk
515-272
Kossuth
515-273
Polk
515-274
Polk
515-275
Boone
515-276
Polk
515-277
Polk
515-278
Polk
515-279
Polk
515-280
Polk
515-281
Polk
515-282
Polk
515-283
Polk
515-284
Polk
515-285
Polk
515-286
Polk
515-287
Polk
515-288
Polk
515-289
Polk
515-290
Story
515-291
Story
515-292
Story
515-293
Wright
515-294
Story
515-295
Kossuth
515-296
Story
515-297
Hamilton
515-298
Boone
515-299
Polk
515-302
Webster
515-303
Warren
515-306
Polk
515-309
Polk
515-310
Hamilton
515-313
Polk
515-314
Polk
515-318
Polk
515-319
Polk
515-320
Kossuth
515-321
Polk
515-323
Polk
515-324
Polk
515-325
Hamilton
515-326
Polk
515-327
Polk
515-328
Story
515-329
Polk
515-330
Polk
515-331
Polk
515-332
Humboldt
515-333
Polk
515-334
Polk
515-337
Webster
515-338
Hamilton
515-339
Polk
515-341
Kossuth
515-342
Polk
515-343
Polk
515-344
Polk
515-345
Polk
515-346
Polk
515-351
Webster
515-352
Webster
515-353
Boone
515-354
Webster
515-356
Webster
515-357
Story
515-358
Polk
515-359
Webster
515-360
Polk
515-361
Kossuth
515-362
Polk
515-365
Polk
515-367
Polk
515-368
Humboldt
515-369
Polk
515-370
Greene
515-371
Polk
515-372
Boone
515-373
Pocahontas
515-374
Marion
515-375
Pocahontas
515-376
Polk
515-378
Wright
515-379
Humboldt
515-382
Story
515-383
Story
515-384
Greene
515-386
Greene
515-387
Story
515-388
Story
515-389
Greene
515-391
Greene
515-392
Marion
515-393
Polk
515-395
Kossuth
515-401
Polk
515-402
Polk
515-408
Webster
515-412
Polk
515-414
Polk
515-418
Polk
515-419
Polk
515-420
Unknown
515-421
Polk
515-422
Polk
515-423
Polk
515-428
Dallas
515-432
Boone
515-433
Boone
515-434
Story
515-436
Greene
515-438
Dallas
515-440
Polk
515-441
Story
515-442
Warren
515-443
Polk
515-445
Story
515-446
Polk
515-447
Polk
515-448
Wright
515-450
Story
515-451
Story
515-453
Polk
515-454
Unknown
515-455
Marion
515-456
Kossuth
515-457
Polk
515-460
Story
515-462
Madison
515-463
Calhoun
515-465
Dallas
515-467
Calhoun
515-468
Madison
515-471
Polk
515-473
Polk
515-477
Kossuth
515-478
Dallas
515-480
Polk
515-481
Marion
515-490
Polk
515-491
Polk
515-493
Madison
515-494
Polk
515-497
Jasper
515-505
Polk
515-508
Polk
515-509
Story
515-512
Polk
515-518
Dallas
515-519
Polk
515-520
Story
515-523
Guthrie
515-525
Polk
515-528
Polk
515-532
Wright
515-535
Polk
515-536
Hamilton
515-537
Dallas
515-538
Kossuth
515-539
Hamilton
515-542
Webster
515-543
Webster
515-544
Calhoun
515-545
Webster
515-546
Webster
515-547
Webster
515-548
Webster
515-549
Webster
515-554
Dallas
515-556
Dallas
515-557
Polk
515-558
Polk
515-559
Polk
515-564
Polk
515-570
Webster
515-571
Webster
515-572
Story
515-573
Webster
515-574
Webster
515-575
Kossuth
515-576
Webster
515-577
Polk
515-578
Kossuth
515-583
Hancock
515-589
Dallas
515-597
Story
515-598
Story
515-599
Dallas
515-602
Wright
515-603
Wright
515-604
Humboldt
515-605
Humboldt
515-606
Hamilton
515-608
Polk
515-609
Hancock
515-612
Polk
515-619
Polk
515-631
Polk
515-633
Polk
515-635
Polk
515-639
Polk
515-641
Polk
515-642
Dallas
515-643
Polk
515-645
Polk
515-646
Kossuth
515-650
Polk
515-653
Kossuth
515-657
Polk
515-661
Polk
515-663
Story
515-664
Polk
515-668
Marion
515-669
Polk
515-674
Jasper
515-676
Dallas
515-677
Dallas
515-679
Kossuth
515-681
Polk
515-685
Story
515-687
Marion
515-688
Marion
515-689
Polk
515-695
Polk
515-697
Polk
515-698
Polk
515-699
Polk
515-705
Madison
515-707
Polk
515-708
Story
515-709
Boone
515-710
Polk
515-717
Polk
515-720
Polk
515-724
Polk
515-725
Polk
515-726
Dallas
515-727
Polk
515-729
Polk
515-731
Marion
515-733
Story
515-738
Greene
515-745
Polk
515-758
Madison
515-761
Marion
515-765
Kossuth
515-769
Story
515-770
Dallas
515-771
Dallas
515-777
Polk
515-778
Dallas
515-779
Dallas
515-782
Polk
515-783
Polk
515-789
Dallas
515-795
Boone
515-800
Jasper
515-802
Polk
515-803
Polk
515-808
Warren
515-809
Polk
515-817
Story
515-822
Polk
515-824
Humboldt
515-825
Wright
515-826
Hamilton
515-827
Hamilton
515-829
Polk
515-830
Polk
515-832
Hamilton
515-833
Dallas
515-834
Dallas
515-835
Hamilton
515-836
Hamilton
515-837
Webster
515-838
Hamilton
515-839
Wright
515-843
Webster
515-846
Boone
515-848
Marion
515-849
Polk
515-850
Polk
515-851
Wright
515-852
Wright
515-854
Hamilton
515-855
Hardin
515-859
Hardin
515-864
Polk
515-865
Dallas
515-867
Polk
515-868
Polk
515-875
Polk
515-879
Webster
515-882
Kossuth
515-883
Polk
515-884
Kossuth
515-885
Kossuth
515-886
Kossuth
515-887
Palo Alto
515-888
Boone
515-889
Kossuth
515-890
Humboldt
515-893
Story
515-897
Polk
515-899
Hardin
515-918
Polk
515-924
Kossuth
515-925
Kossuth
515-928
Kossuth
515-941
Marion
515-943
Polk
515-945
Greene
515-953
Polk
515-954
Polk
515-955
Webster
515-956
Story
515-957
Polk
515-961
Warren
515-962
Warren
515-963
Polk
515-964
Polk
515-965
Polk
515-966
Polk
515-967
Polk
515-968
Greene
515-971
Polk
515-972
Webster
515-974
Polk
515-975
Polk
515-978
Dallas
515-979
Polk
515-981
Warren
515-984
Polk
515-985
Polk
515-986
Polk
515-987
Dallas
515-988
Dallas
515-989
Warren
515-991
Dallas
515-992
Dallas
515-993
Dallas
515-994
Jasper
515-996
Dallas
515-999
Dallas